วีดีโอสอนการใช้งาน

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ช่วยให้คุณเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

วีดีโอการใช้งาน

10 รายการ
การบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รอจ่ายชำระ เช่น ค่าสินค้า, ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ไปบันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้ทันที
การบันทึกรายละเอียดเอกสารใบรับวางบิล ที่ทางเจ้าหนี้ได้จัดส่งมาให้กับผู้ซื้อ เพื่อแจ้งยอดที่ต้องจ่ายชำระค่าสินค้า, ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ใช้งานทำการบันทึกรายละเอียดเอกสารใบรับวางบิลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงเอกสาร ไปบันทึกเอกสารเตรียมจ่าย หรือจ่ายชำระหนี้ได้ทันที
การบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการหลักของกิจการ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น โดยยังไม่ได้มีการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ไปยังเอกสารใบรับวางบิล, เอกสารเตรียมจ่ายชำระ และเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้ทันที
การบันทึกรายละเอียดรายการเพิ่มหนี้สินค้าในกรณีที่กิจการต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม โดยสามารถอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ, เอกสารซื้อสด หรือเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ที่ได้ซื้อสินค้า หรือรับบริการไปก่อนหน้า ซึ่งส่งผลทำให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้น
เอกสารที่ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขาย และพบว่าสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตามเอกสารที่สั่งซื้อ หรือชำรุดในระหว่างการขนส่ง ผู้ซื้อสามารถส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายได้ทันที รวมถึงยังสามารถขอเงินคืนจากผู้ขายได้เช่นกัน
เอกสารที่ผู้ซื้อจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการบันทึกรายการซื้อสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงินให้กับผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้อสามารถอ้างอิงเลขที่เอกสารจากใบสั่งซื้อ มาบันทึกเอกสารซื้อเชื่อได้ทันที ซึ่งระบบจะทำการอ้างอิงชื่อผู้ขาย รายการสินค้า และรายการการสั่งซื้อ โดยผู้ซื้อไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์