บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ | Prosoft ibiz

42 รายการ
พัฒนาการของโลกยุคดิจิตอลอาจมีผลกระทบทั้งทางด้านลบและด้านบวกต่อธุรกิจ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจยุคใหม่ได้หรือไม่ สำหรับวิชาชีพบัญชี
ว่ากันว่า นักธุรกิจเป็นบุคคลที่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ด้วยความคิด เป็นคนที่นำความคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างรายได้ ต่างจากคนที่ยึดติดอยู่กับ “แดนปลอดภัย” ของตัวเอง
รายงานการเงินเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้ ดังนั้น จึงอาจจำแนกการบัญชีตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลได้เป็น 2 ลักษณะคือ การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) และการบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า จากยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
การเป็นเจ้าของกิจการของตนเองย่อมเป็นความใฝ่ฝันของใครหลาย ๆ คน แต่การจะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการบริหารเงินให้เป็นนั้นเอง ทำอย่างไรเงินทองที่หามาได้จึงจะไม่รั่วไหลออกไปโดยเปล่าประโยชน์
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กสามารถวางระบบไอทีเอง ได้อย่างเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ลดค่าใช้จ่าย และรองรับการดำเนินงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนี้...
การที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาษีซื้อที่จะขอคืนจะต้องทราบว่า ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้แบ่งภาษีซื้อไว้ดังนี้ 1. ภาษีซื้อขอคืนได้ หรือ เครดิตภาษีขายได้ 2. ภาษีซื้อต้องห้าม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 2.1 ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่นำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ภาษีซื้อห้ามขอคืน และห้ามถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ซึ่งได้แก่ภาษีซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
การลงทุนในธุรกิจทุกประเภท ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีก็คือ สภาพคล่องทางการเงิน หากสินค้าขายดีจนทำให้ตัวเลขในบัญชีมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ธุรกิจยังขาดสภาพคล่อง มีแต่ตัวเลขที่บ่งบอกผลประกอบการว่ามีกำไร แต่จำนวนเงินสดที่ใช้หมุนเวียนมีน้อยลงนั่นคือปัญหาที่นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องพิจารณาเพื่อค้นหาสาเหตุ
ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี มีดังนี้ 1. เจ้าของกิจการ ต้องการข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบายของกิจการ เช่น ขยายกิจการ หรือเลิกกิจการ การตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ จะต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อดูว่าที่ผ่านมากิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และปัจจุบันกิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร เป็นต้น


ทดลองใช้งาน ibiz ฟรี 30 วัน

สามารถดาวน์โหลดพร้อมทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี Prosoft ibiz ทุกระบบฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์