รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

40 รายการ
เพิ่มตัวกรองรหัสกลุ่มสินค้าในรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้น, เพิ่มรายงานใบแจ้งยอดบัญชี และอื่นๆ
49 ผู้เข้าชม
เพิ่มการอ้างอิงใบเสนอราคา และใบสั่งขาย ได้มากกว่า 1 เอกสาร, เพิ่มการแสดงรายงานงบทดลองภาษาอังกฤษ, เพิ่มเมนูปรับปรุงราคาและต้นทุนมาตรฐาน และอื่นๆ
70 ผู้เข้าชม
เพิ่มคำอธิบายของรูปแบบเลขที่เอกสาร (Running Number) กรณีมีมากกว่า 1 รูปแบบ, เพิ่มการค้นหาสินค้าจากเครื่องแสกน Barcode, QR Code และอื่นๆ
48 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรองเรียกช่วงข้อมูลรายปี ในรายงานเปรียบเทียบยอดขายรูปแบบรายปี, ปรับการคำนวณส่วนลดสินค้า และส่วนลดท้ายบิล และอื่นๆ
55 ผู้เข้าชม
ปรับระบบการคำนวณต้นทุนให้ประมวลผลถูกต้องและไวยิ่งขึ้น, ปรับรายงานใบส่งของค้างจ่าย ให้แสดงตามเลขที่เอกสาร และอื่นๆ
51 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแจ้งเตือนสินค้าที่มีสถานะยกเลิกใช้งาน (Inactive) เพิ่มรายงาน QR Code ในส่วนของรายงานค่าเริ่มต้นของสินค้า เพิ่มประเภทสินค้าประกอบ และอื่นๆ
60 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ไขระบบที่อ้างอิงเอกสารรับ-จ่ายเงินมัดจำทั้งหมด ให้ Update สถานะและจำนวนเงินคงเหลือให้ถูกต้อง เพิ่มการกรองข้อมูลตามรหัสผู้ขาย-เจ้าหนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์เอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มการบันทึกประวัติ (Audit) ของการ Import ข้อมูลเข้าสู่ระบบ และอื่นๆ
73 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ไขการโพส GL (Batch) พัฒนารายงาน Sale Stock ปรับแก้ไขรายงานทั้งระบบซื้อและระบบขายทั้งหมด เพิ่ม Option ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ปรับแก้ไขชื่อรายงานงบการเงินต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันปรับแก้ไขรายงานสินค้าคงเหลือและรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(FIFO)และอื่นๆ
72 ผู้เข้าชม
เพิ่มฟังชันก์การ Qualified Lead เพิ่มคอลัมน์ส่วนลดสินค้าในการ Export ข้อมูลเอกสารขายเชื่อออกจากระบบ และเพิ่มการ Export ภาษีออนไลน์ ให้ผู้ใช้สามารถเลือก Export ประเภทของ ภงด.1(ก) และอื่นๆ
77 ผู้เข้าชม
เพิ่มปุ่มสร้างสินค้าใหม่ในเมนูเพิ่มลดสินค้า และ พัฒนารายงาน เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงรายงาน รวมไปถึง เพิ่มการเก็บข้อมูลของลิขสิทธิ์ License ในฐานข้อมูล และอื่นๆ
104 ผู้เข้าชม
8849 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์