รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

51 รายการ
ส่งมอบงานลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Version 1.1.70 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2023
52 ผู้เข้าชม
ปรับให้กรณีที่ปิดบัญชีสิ้นปี สามารถกำหนดให้ระบบบันทึกยอดยกมาแยกตาม Cost Center & Internal Order หรือรวมเป็นยอดยกมาเดียว, ปรับเปลี่ยนรูปภาพเช็คเลขที่ TMB4 ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ตามเช็ครูปแบบใหม่ของธนาคาร, เพิ่ม Option กำหนดค่าเริ่มต้น การคิดต้นทุนตามประเภท Average หรือ FIFO และอื่นๆ
77 ผู้เข้าชม
เพิ่มให้เมนูซื้อเชื่อ และเมนูซื้อสด สามารถอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อ หรือใบสั่งซื้อได้มากกว่า 1 เอกสาร, ปรับเงื่อนไขเอกสารโอกาสทางการขายที่เป็นสถานะโอกาส ปิดการขายไม่สำเร็จ สามารถนำกลับมาใช้ (Reopen) , เพิ่มระบบตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะกิจกรรม เพื่อให้ทราบประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ และอื่นๆ
133 ผู้เข้าชม
เพิ่มช่องแสดงรายการ จำนวนการปรับปรุงเอกสาร (Revise) ที่เคยมีการอนุมัติ, เพิ่ม Option เลือกสถานะ การออกใบกำกับภาษีแทน (Instead Invoice), แก้ไขแบบฟอร์มใบวางบิล (แสดงรายการสินค้า) ให้แสดงช่อง จำนวนเงินวางบิล และอื่นๆ
147 ผู้เข้าชม
เพิ่มช่องแสดงเลขที่เอกสารเดิมในรายงานลดหนี้, เพิ่ม Option อ้างอิงตามผู้รับผิดชอบลูกหนี้-เจ้าหนี้, ปรับแก้ไขให้กรอกรายชื่อผู้ติดต่อให้ได้มากกว่า 20 รายชื่อ และอื่นๆ
107 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรองค้นหาตามเหตุผลการลดหนี้-เพิ่มหนี้, เพิ่มตัวกรองค้นหาตามวันที่แก้ไขล่าสุด, เพิ่ม Option สำหรับการ Required Field ก่อนบันทึกข้อมูล ในส่วนของ Cost Center และ Internal Order และอื่นๆ
147 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวเลือกการกรองค้นหาข้อมูลที่บันทึกมาจากเมนูรายการรายวัน (Batch), เพิ่มช่องแสดง เหตุผลการลดหนี้ ในรายงานรับคืน ลดหนี้ , เพิ่มช่องแสดง คำอธิบาย และหมายเหตุ ในรายงานข้อมูลรายวัน และอื่นๆ
150 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดงรายชื่อผู้ที่อนุมัติเอกสารใบขอซื้อ, เพิ่มช่องแสดงรายละเอียดรายได้อื่นๆ ในรายงานขายสด, เพิ่มรายงานสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว และอื่นๆ
176 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option ตรวจสอบเลขที่ใบกำกับภาษี เป็นเลขเดียวกับเลขที่เอกสาร, เพิ่มช่องแสดงชื่อกลุ่มสินค้า เพื่อช่วยให้สะดวกในการเลือกสินค้าตามกลุ่ม, ปรับปรุงระบบการค้นหาสินค้าให้แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น และอื่นๆ
172 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือในที่เก็บสินค้ากรณีมีหลายที่เก็บ, เพิ่มการแสดงข้อมูลจำนวนวันเครดิตในรายงานขายเชื่อ, เพิ่มข้อมูลรหัสกลุ่มลูกค้า-รหัสกลุ่มสินค้าในรายงานวิเคราะห์ยอดขายลูกค้า-สินค้า และอื่นๆ
159 ผู้เข้าชม
13150 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์