รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

32 รายการ
เพิ่มฟังชันก์การ Qualified Lead เพิ่มคอลัมน์ส่วนลดสินค้าในการ Export ข้อมูลเอกสารขายเชื่อออกจากระบบ และเพิ่มการ Export ภาษีออนไลน์ ให้ผู้ใช้สามารถเลือก Export ประเภทของ ภงด.1(ก) และอื่นๆ
8 ผู้เข้าชม
เพิ่มปุ่มสร้างสินค้าใหม่ในเมนูเพิ่มลดสินค้า และ พัฒนารายงาน เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงรายงาน รวมไปถึง เพิ่มการเก็บข้อมูลของลิขสิทธิ์ License ในฐานข้อมูล และอื่นๆ
31 ผู้เข้าชม
เพิ่มการ Assign ผู้รับผิดชอบเอกสาร ในเมนูตรวจนับสินค้า เพิ่มชื่อธนาคารในคำอธิบายการลงรายการบัญชี ของเช็คจ่ายผ่าน และ เพิ่มแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มข้อมูลการแสดงงบการเงินและยอดคงเหลือปกติของผังบัญชี รวมไปถึงเพิ่มเขตการขาย และแหล่งที่มาของลูกค้าใน Template และอื่นๆ
40 ผู้เข้าชม
พัฒนารายงาน Sale Stock เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลสินค้าค้างรับ-ค้างส่งได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึง เพิ่ม Option การแสดงรูปตราประทับของบริษัท กรณีระบุไว้ในข้อมูลบริษัท และต้องการให้แสดงในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ อื่นๆ
36 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรอง ณ วันที่ ในรายงานจ่ายเงินมัดจำคงเหลือ รวมถึงเพิ่มการกรองข้อมูลในรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นของสินค้าจากการขาย และอื่นๆ
33 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option ให้ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงตราประทับท้ายฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้ เพิ่มการเรียงรายงานจัดลำดับยอดขาย-ปริมาณการขายสินค้า ตามกลุ่มสินค้า และอื่นๆ
104 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวเลือกผู้ติดต่อให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลมาทำเอกสารได้ กรณีลูกค้ามีผู้ติดต่อหลายคน เพิ่มการเรียงข้อมูลตามกลุ่มสินค้า ในรายงานจัดลำดับยอดขาย-ปริมาณการขายสินค้า และอื่นๆ
94 ผู้เข้าชม
พัฒนาการ Design Form ด้วยตนเอง ในระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase), เพิ่มการกำหนดราคาการซื้อ/ขาย สามารถกำหนดราคาตามต้นทุนล่าสุดได้ และอื่นๆ
120 ผู้เข้าชม
พัฒนาการ Export Excel ของรายงาน บัญชีแยกประเภท เพิ่มตัวกรองการเลือกดูข้อมูลได้หลายสาขา ในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุน(ละเอียด) และอื่นๆ
129 ผู้เข้าชม
เพิ่มการเลือกใช้ที่อยู่ได้หลายๆ สถานที่ กรณีเลือกข้อมูลจาก Lead มาทำใบเสนอราคา, เพิ่มเครื่องมือการ Design Form ได้ด้วยตนเอง ในระบบบริหารงานขาย (Sales) และอื่นๆ
129 ผู้เข้าชม
6500 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์