รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

33 รายการ
เพิ่มการ Import ระดับราคาขาย ,เพิ่ม Option การแสดงชื่อสาขาผู้ขายในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ,เพิ่มตัวกรองตาม Cost Center & Internal Order ในรายงานจ่ายเงินสดย่อย , และอื่นๆ
50 ผู้เข้าชม
พัฒนาฟอร์มระบบ Credit Non Stock - ไม่แสดงภาษี ,พัฒนา PDF/A3 ของระบบที่สามารถส่ง E Tax Invoice By Email ได้ ,ปรับแก้ไข กรณีเมื่อ import ลูกหนี้ ใส่ส่วนของ Contact รายการไม่เข้าระบบด้วย , และอื่นๆ
27 ผู้เข้าชม
เพิ่มกลุ่มสินค้าในกำหนดรหัสสินค้าบริการ ,เพิ่มการแสดงรายการการเรียงตามสินค้าในรายงานขายสด ,ปรับแก้ไขการแสดงรายงาน กรณีที่ Google Chrome มีการปรับแก้ไขการแสดงฟอร์มและอื่นๆ
110 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option การเรียกสินค้าทั้งหมดในรายงานสินค้าคงเหลือ, เพิ่มระบบการสร้างผังบัญชีตามประเภทธุรกิจ และอื่นๆ
105 ผู้เข้าชม
เพิ่มการ Default ตามประเภทปรับปรุงเพิ่มลด , ปรับแก้ไขกรณีที่หลุดออกจากระบบ , เพิ่มระบบป้องกันเลขที่ GL ซ้ำ และอื่นๆ
98 ผู้เข้าชม
เพิ่มระบบป้องกันเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำ , เพิ่มการแสดงเมนูตาม License หรือ Permission และอื่นๆ
85 ผู้เข้าชม
เพิ่มระบบป้องกันเลขที่เอกสารซ้ำ , เพิ่มการแสดงข้อมูลที่เก็บสินค้าในรายงาน และอื่นๆ
110 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ไขระบบรับชำระ ให้สามารถเลือกเอกสารอ้างอิงได้,ปรับแก้ไขระบบ e-Tax Invoice , ปรับแก้การแจ้งเตือนกรณีเกินจำนวนสั่งซื้อ
113 ผู้เข้าชม
เพิ่มช่องสำหรับการกรอกรายละเอียดรายการรับเงินมัดจำ,เพิ่มระบบป้องกันเลขที่เอกสารซ้ำ,เพิ่มแบบฟอร์มเอกสารใบขอซื้อ
102 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ไขเอกสารแสดงสถานะเช็ครับที่อ้างอิง,ปรับเวลาในการเรียกรายงานให้เร็วขึ้น,เพิ่ม VDO อธิบายการใช้งานระบบ Setting
91 ผู้เข้าชม
1092 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์