รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

55 รายการ
เพิ่ม Option สำหรับจัดส่ง Email E-Tax Invoice ในเมนูรับเงินมัดจำและรับชำระหนี้, เพิ่มช่องแสดงข้อมูลอ้างอิงใบขอซื้อ ในแบบฟอร์มมาตรฐาน, เพิ่มการแสดงข้อมูลสาขาที่ออกเอกสารใบสำคัญรายการรายวัน (GL Voucher), เพิ่มการแสดงสถานะเอกสารเช็คจ่ายในรายงานเช็คจ่าย และอื่นๆ
173 ผู้เข้าชม
เพิ่มช่องสำหรับระบุข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขาย (เจ้าหนี้การค้า), เพิ่มการเลือกรูปแบบเอกสาร 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบแจกแจง และแบบสรุปในรายงานใบวางบิล, เพิ่มการเรียงข้อมูลตามวันที่หัก ณ ที่จ่าย, ตามเลขที่หัก ณ ที่จ่าย หรือตามเลขที่เอกสารในรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
48 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกำหนด รายงานโปรด (Favorite Report) ทุกรายงานของระบบ Dashboard และระบบ Audit & Internal Control เพิ่มเงื่อนไขกำหนดสิทธิการเข้าระบบ ของระบบ Dashboard และเพิ่มการแสดงข้อมูลประเภทธุรกิจและแหล่งที่มาลูกค้า เมื่อมีการ Export ข้อมูลลูกหนี้และเจ้าหนี้ และอื่นๆ
158 ผู้เข้าชม
ส่งมอบงานลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Version 1.1.71 ประจำเดือน ธันวาคม 2023
87 ผู้เข้าชม
ส่งมอบงานลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Version 1.1.70 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2023
105 ผู้เข้าชม
ปรับให้กรณีที่ปิดบัญชีสิ้นปี สามารถกำหนดให้ระบบบันทึกยอดยกมาแยกตาม Cost Center & Internal Order หรือรวมเป็นยอดยกมาเดียว, ปรับเปลี่ยนรูปภาพเช็คเลขที่ TMB4 ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ตามเช็ครูปแบบใหม่ของธนาคาร, เพิ่ม Option กำหนดค่าเริ่มต้น การคิดต้นทุนตามประเภท Average หรือ FIFO และอื่นๆ
119 ผู้เข้าชม
เพิ่มให้เมนูซื้อเชื่อ และเมนูซื้อสด สามารถอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อ หรือใบสั่งซื้อได้มากกว่า 1 เอกสาร, ปรับเงื่อนไขเอกสารโอกาสทางการขายที่เป็นสถานะโอกาส ปิดการขายไม่สำเร็จ สามารถนำกลับมาใช้ (Reopen) , เพิ่มระบบตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะกิจกรรม เพื่อให้ทราบประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ และอื่นๆ
179 ผู้เข้าชม
เพิ่มช่องแสดงรายการ จำนวนการปรับปรุงเอกสาร (Revise) ที่เคยมีการอนุมัติ, เพิ่ม Option เลือกสถานะ การออกใบกำกับภาษีแทน (Instead Invoice), แก้ไขแบบฟอร์มใบวางบิล (แสดงรายการสินค้า) ให้แสดงช่อง จำนวนเงินวางบิล และอื่นๆ
189 ผู้เข้าชม
เพิ่มช่องแสดงเลขที่เอกสารเดิมในรายงานลดหนี้, เพิ่ม Option อ้างอิงตามผู้รับผิดชอบลูกหนี้-เจ้าหนี้, ปรับแก้ไขให้กรอกรายชื่อผู้ติดต่อให้ได้มากกว่า 20 รายชื่อ และอื่นๆ
141 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรองค้นหาตามเหตุผลการลดหนี้-เพิ่มหนี้, เพิ่มตัวกรองค้นหาตามวันที่แก้ไขล่าสุด, เพิ่ม Option สำหรับการ Required Field ก่อนบันทึกข้อมูล ในส่วนของ Cost Center และ Internal Order และอื่นๆ
188 ผู้เข้าชม
14121 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์