รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

58 รายการ
เพิ่มช่องแสดงข้อมูล วิธีการขนส่ง, เขตการขนส่ง และเขตการขาย เมื่อดำเนินการ Export ข้อมูลลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ออกจากระบบ, เพิ่มช่องการกรอก ราคา/หน่วย (ซื้อ – ขาย) ของสินค้าที่ประกอบในสินค้าชุด (Goods Pack) และอื่นๆ
206 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Tab Goods Pack เพื่อแสดงรายละเอียดสินค้าที่อยู่ในชุดสินค้า ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนชื่อสินค้า หรือราคา/หน่วยได้, เพิ่มตัวเลือก ประเภทที่อยู่ ของลูกค้าและผู้ขาย ซึ่งประกอบไปด้วยที่อยู่ตามภพ. 20, ที่อยู่ติดต่อ และที่อยู่ส่งของ, เพิ่มระบบ Import Update Good ID ของระบบ Shopee & Lazada เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการ Update ข้อมูล Good ID ของสินค้า และอื่นๆ
47 ผู้เข้าชม
เพิ่มการอ้างอิงใบขอซื้อหลายๆ ใบ นำมารวมกันเปิดใบสั่งซื้อเพียง 1 ใบได้ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและนำส่งเอกสารใบสั่งซื้อ, ปรับแก้ไขระบบคำนวณต้นทุน กรณีที่จัดทำเอกสารใหม่และเอกสารไม่ได้อยู่ช่วงวันที่คำนวณต้นทุน ให้สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารได้ตามปกติ, เพิ่มช่องแสดงประเภทการจ่ายชำระ, ธนาคาร/สาขา, วันที่บนเช็ค, และเลขที่เช็ค/บัตรเครดิต เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของเช็ค/บัตรเครดิตที่จ่ายชำระหนี้, ปรับให้รายงานคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงราคาต้นทุน ให้แสดงทศนิยมครบทุกหลักตามการตั้งค่า Database และอื่นๆ
58 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option สำหรับจัดส่ง Email E-Tax Invoice ในเมนูรับเงินมัดจำและรับชำระหนี้, เพิ่มช่องแสดงข้อมูลอ้างอิงใบขอซื้อ ในแบบฟอร์มมาตรฐาน, เพิ่มการแสดงข้อมูลสาขาที่ออกเอกสารใบสำคัญรายการรายวัน (GL Voucher), เพิ่มการแสดงสถานะเอกสารเช็คจ่ายในรายงานเช็คจ่าย และอื่นๆ
435 ผู้เข้าชม
เพิ่มช่องสำหรับระบุข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขาย (เจ้าหนี้การค้า), เพิ่มการเลือกรูปแบบเอกสาร 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบแจกแจง และแบบสรุปในรายงานใบวางบิล, เพิ่มการเรียงข้อมูลตามวันที่หัก ณ ที่จ่าย, ตามเลขที่หัก ณ ที่จ่าย หรือตามเลขที่เอกสารในรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
92 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกำหนด รายงานโปรด (Favorite Report) ทุกรายงานของระบบ Dashboard และระบบ Audit & Internal Control เพิ่มเงื่อนไขกำหนดสิทธิการเข้าระบบ ของระบบ Dashboard และเพิ่มการแสดงข้อมูลประเภทธุรกิจและแหล่งที่มาลูกค้า เมื่อมีการ Export ข้อมูลลูกหนี้และเจ้าหนี้ และอื่นๆ
230 ผู้เข้าชม
ส่งมอบงานลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Version 1.1.71 ประจำเดือน ธันวาคม 2023
128 ผู้เข้าชม
ส่งมอบงานลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Version 1.1.70 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2023
146 ผู้เข้าชม
ปรับให้กรณีที่ปิดบัญชีสิ้นปี สามารถกำหนดให้ระบบบันทึกยอดยกมาแยกตาม Cost Center & Internal Order หรือรวมเป็นยอดยกมาเดียว, ปรับเปลี่ยนรูปภาพเช็คเลขที่ TMB4 ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ตามเช็ครูปแบบใหม่ของธนาคาร, เพิ่ม Option กำหนดค่าเริ่มต้น การคิดต้นทุนตามประเภท Average หรือ FIFO และอื่นๆ
159 ผู้เข้าชม
เพิ่มให้เมนูซื้อเชื่อ และเมนูซื้อสด สามารถอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อ หรือใบสั่งซื้อได้มากกว่า 1 เอกสาร, ปรับเงื่อนไขเอกสารโอกาสทางการขายที่เป็นสถานะโอกาส ปิดการขายไม่สำเร็จ สามารถนำกลับมาใช้ (Reopen) , เพิ่มระบบตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะกิจกรรม เพื่อให้ทราบประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ และอื่นๆ
226 ผู้เข้าชม
14812 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์