Blog

Blog | Prosoft ibiz

26 รายการ
ในปัจจุบันมีหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เนื่องจากช่วยลดความยุ่งยากในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น
วันนี้ทางทีมงาน Prosoft ibiz จะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง ใบกำกับภาษี (Invoice) ที่มีข้อบังคับหรือเงื่อนไข ของกรมสรรพากร เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นในเรื่องของ ใบกำกับภาษี สูญหาย หาย ถูกทำลาย ส่วนของสาระสำคัญต่างๆผิดพลาด หรือไม่ต้องการใช้งานอีก ซึ่งโปรแกรมจะมีกระบวนการให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของสรรพากรค่ะ
สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz บางท่านที่กำลังใช้งานอยู่อาจจะยังไม่ทราบถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มองข้าม หรืออาจจะไม่ทราบเลยว่าโปรแกรมมีช่องทางการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ยิ่งขึ้น วันนี้ทางทีมงาน Prosoft ibiz จะมาแนะนำ เคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น
โปรแกรม Prosoft ibiz สามารถตั้งค่ากรณีที่มีสินค้าติดลบได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ สินค้าติดลบได้ สินค้าติดลบไม่ได้ และแสดงข้อความถาม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำการเลือกได้ตามความต้องการของกระบวนการขายของผูใช้งาน
ภาษีคือ ภาระหน้าที่ประชาชนที่ต้องนำส่งภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศ ภาษีประกอบด้วยภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม ซึ่งกฎหมายมีบทลงโทษผู้ที่ไม่ยอมเสียภาษี
การสร้างผังบัญชี คือ การกำหนดผังข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีต่างๆของกิจการโดยจะจำแนกหมวดหมู่บัญชีออกเป็นประเภทโดยทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน/ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เช่นสมุดรายวันที่บริษัทใช้งาน การกำหนดรูปแบบการ Post รายการบัญชีจากระบบอื่นไปยังระบบแยกประเภท

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์