Blog

40 รายการ
ผู้สอบบัญชี คือ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามคุณสมบัติของสภาวิชาชีพบัญชี โดยพื้นฐานแล้วเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี คือผู้ที่ต้องผ่านการทดสอบและมีชั่วโมงการทำงานครบตามที่กำหนด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังรู้จักในอีกชื่อ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certificated Public Accountant)
43 ผู้เข้าชม
งบแสดงฐานะทางการเงิน คือ งบการเงินที่แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และแสดงความเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และทุนของบริษัทฯ
40 ผู้เข้าชม
การซิงค์อีเมล Outlook คือ การตั้งค่าให้ Email Outlook ที่เราใช้งาน สามารถนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอกได้
80 ผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2022 ทาง Gmail ได้มีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อย เพื่อจะรักษาบัญชีให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขการตั้งค่ายืนยันแบบ 2 ขั้น และการสร้างรหัสผ่านสำหรับแอป
112 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการด้านบัญชีประเภทต่าง ๆ เป็นรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยรอบระยะเวลานั้นจะเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่การกำหนดของบริษัท
157 ผู้เข้าชม
การทำบัญชีออนไลน์มีบทบาทสำคัญของธุรกิจ ควรมองหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจและควรพิจารณาองค์ประกอบหลายๆด้าน
171 ผู้เข้าชม
25160 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์