Blog

42 รายการ
เป็นตัวแทนบริษัทในการจดทะเบียนบริษัท การรับรองเอกสาร การทำสัญญา การทำธุรกรรม และนิติกรรม ซึ่งในส่วนนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าทุกกิจการจะต้องมีตราประทับ นั่งหมายความว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้
180 ผู้เข้าชม
ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำมาขอคืนภาษีซื้อ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดลักษณะของภาษีซื้อต้องห้ามไว้ในมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร
149 ผู้เข้าชม
ผู้สอบบัญชี คือ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามคุณสมบัติของสภาวิชาชีพบัญชี โดยพื้นฐานแล้วเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี คือผู้ที่ต้องผ่านการทดสอบและมีชั่วโมงการทำงานครบตามที่กำหนด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังรู้จักในอีกชื่อ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certificated Public Accountant)
177 ผู้เข้าชม
งบแสดงฐานะทางการเงิน คือ งบการเงินที่แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และแสดงความเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และทุนของบริษัทฯ
146 ผู้เข้าชม
การซิงค์อีเมล Outlook คือ การตั้งค่าให้ Email Outlook ที่เราใช้งาน สามารถนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอกได้
187 ผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2022 ทาง Gmail ได้มีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อย เพื่อจะรักษาบัญชีให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขการตั้งค่ายืนยันแบบ 2 ขั้น และการสร้างรหัสผ่านสำหรับแอป
256 ผู้เข้าชม
29212 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์