Blog

Blog | Prosoft ibiz

23 รายการ
โปรแกรม Prosoft ibiz สามารถตั้งค่ากรณีที่มีสินค้าติดลบได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ สินค้าติดลบได้ สินค้าติดลบไม่ได้ และแสดงข้อความถาม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำการเลือกได้ตามความต้องการของกระบวนการขายของผูใช้งาน
ภาษีคือ ภาระหน้าที่ประชาชนที่ต้องนำส่งภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศ ภาษีประกอบด้วยภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม ซึ่งกฎหมายมีบทลงโทษผู้ที่ไม่ยอมเสียภาษี
การสร้างผังบัญชี คือ การกำหนดผังข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีต่างๆของกิจการโดยจะจำแนกหมวดหมู่บัญชีออกเป็นประเภทโดยทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน/ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เช่นสมุดรายวันที่บริษัทใช้งาน การกำหนดรูปแบบการ Post รายการบัญชีจากระบบอื่นไปยังระบบแยกประเภท
เมื่อลูกหนี้การค้ามีการชำระเงินค่าสินค้าบางส่วนเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการออกเอกสารเพื่อเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินมัดจำ และยังสามารถนำไปตัดยอดเต็มของราคาสินค้าที่ต้องชำระ
เอกสารลดหนี้ คือ เอกสารที่ต้องออกให้แก่ลูกค้า กรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่ตรงตามที่สั่ง การคิดราคาสินค้าหรือบริการผิดพลาด เป็นต้น เพื่อไปใช้ในการหักจากยอดหนี้รวม หรือคืนเงินให้ลูกค้าทันที
คือ การกำหนดข้อมูลฟิลด์ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต อายุ เพศ การการันตีสินค้า เป็นต้น


ทดลองใช้งาน ibiz ฟรี 60 วัน

สามารถดาวน์โหลดพร้อมทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี Prosoft ibiz ทุกระบบฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์