CRM - ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพื่อธุรกิจที่เติบโต

ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น

Petty Cash - ระบบเงินสดย่อย

ควบคุมเงินสดย่อย เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายบางประเภท

แอพพลิเคชั่นสำหรับเงินสดย่อย

Petty Cash - ระบบเงินสดย่อย

ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ

  • บันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดเข้าสู่งานขายไปจนถึงการชำระเงิน

  • ครอบคลุมไปถึงการจัดซื้อติดต่อผู้ขายการจ่ายเงิน

  • พร้อมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ขาย

  • ลงบัญชีง่าย ๆ และออกแบบงบการเงินได้ตามใจคุณ

ตั้งวงเงินสดย่อย

ตั้งวงเงินสดย่อยของบริษัท เพื่อนำไปบันทึกรับเงินสดย่อยและบันทึกจ่ายเงินสดย่อยต่อไป

เร็ว ๆ นี้

รับเงินสดย่อย

บันทึกการรับเงินสดย่อย เพื่อนำมาใช้ในบริษัท โดยสามารถบันทึกรับเงินสดย่อยเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้

เร็ว ๆ นี้

ขอจ่ายเงินสดย่อย

บันทึกการขอเบิกเงินสดย่อยของพนักงาน ซึ่งการบันทึกจ่ายเงินสดย่อยจะไม่กระทบกับการบันทึกบัญชี

เร็ว ๆ นี้

จ่ายเงินสดย่อย

บันทึกการจ่ายเงินสดย่อยให้พนักงาน โดยสามารถบันทึกบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ

เร็ว ๆ นี้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์