Work Flow

แผนภาพการทำงานของระบบต่างๆ ที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพของโปรแกรมชัดเจนยิ่งขึ้น

Work Flow - การทำงานของโปรแกรม

Sale Process

การบันทึกขายสินค้า ตั้งแต่ทำการทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย เพื่ออ้างอิงไปทำรายการขายสด ขายเชื่อ จนถึงการลดหนี้ลูกหนี้ พร้อมตัดยอดสินค้าในคลังได้ทันที

Purchase Process (สินค้า)

การบันทึกซื้อสินค้า ตั้งแต่ทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงไปทำรายการ ซื้อสดหรือซื้อเชื่อ รองรับการจ่ายเงินมัดจำเพื่อนำไปลดยอดหนี้ และสามารถนำไป ลดหนี้หรือเพิ่มหนี้จากการซื้อสินค้าได้

Purchase Process (บริการ)

การบันทึกซื้อบริการ ตั้งแต่ทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงไปทำรายการ ซื้อสดหรือซื้อเชื่อ รองรับการจ่ายเงินมัดจำเพื่อนำไปลดยอดหนี้ และสามารถนำไป ลดหนี้หรือเพิ่มหนี้จากการซื้อสินค้าได้

General Ledger Process

การบันทึกบัญชีรายวันแยกประเภท การบันทึกยอดยกมา หรือเป็นการ Post ลง บัญชีแบบ Real Time จากการบันทึก ซื้อ-ขายสินค้า การรับ-จ่ายเงิน และ ระบบอื่นๆ

Inventory Process

การเพิ่ม-ลดของสินค้าในคลัง โดยเชื่อมโยงจากระบบต่างๆ จากการซื้อ,ขาย,ส่งคืน,รับคืน,เพิ่มหนี้จากซิ้อ-ขาย

All Process

การบันทึกข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขาย การจัดซื้อ การบันทึกรายการรายวัน และระบบคลังสินค้า เพื่อนำไปแสดงบนรายงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ


Work Flow

แผนภาพการทำงานของระบบต่างๆ ที่ช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานของโปรแกรมชัดเจนยิ่งขึ้น

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์