Dashboard -รายงานวิเคราะห์

Dashboard -รายงานวิเคราะห์

Dashboard

สรุปข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิกราฟ ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเป็นเรื่องง่าย
สามารถมองเห็นสถานการณ์ขององค์กรได้ชัดเจน ไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง

Dashboard

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์