โซลูชั่นธุรกิจ

โซลูชั่นธุรกิจ

KEY FEATURE

Sale - ระบบจัดการงานขาย

ครอบคลุมกระบวนการขาย ตั้งแต่การบันทึกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย รับเงินมัดจำ ใบกำกับภาษี ขายเชื่อ ขายสด จนถึงการลดหนี้ลูกหนี้ พร้อมตัดยอดสินค้าในคลังได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Purchase - ระบบจัดการงานจัดซื้อ

ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Inventory - ระบบคลังสินค้า

เชื่อมโยงการเพิ่ม-ตัดสต๊อกสินค้า จากระบบจัดซื้อและระบบขายได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจนับสินค้า ตรวจสอบ และปรับปรุงยอดให้ตรงกับสต๊อกสินค้าจริงง่าย ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Accounting - ระบบบัญชี

บันทึกใบวางบิล เพื่อแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้ทันเวลา รับชำระเงินและจ่ายชำระเงินอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการข้อมูลบัญชีรายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนวณภาษีซื้อและภาษีขายให้อัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Cheque & Bank - ระบบเช็คและธนาคาร

จัดการเช็ครับ - เช็คจ่ายอย่างเป็นระบบ อัพเดทสถานะเช็คได้ตลอดเวลาและบริหารระบบบัญชีธนาคารง่าย ๆ ไม่ว่าจะ บันทึกเงินฝาก ถอนเงิน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทางบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Petty Cash - ระบบเงินสดย่อย

ควบคุมเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายบางประเภท โดยความเคลื่อนไหวของเงินสดย่อยจะถูกบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม   

CRM - ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

เพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด ด้วยการติดตาม การขายผ่านการบันทึกกิจกรรม ที่ช่วยให้คุณ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มศักยภาพ โอกาสทางการขายให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Dashboard - รายงานวิเคราะห์

สรุปรวบรวมข้อมูลสำคัญมาไว้ใน หน้าจอเดียว ง่ายต่อการติดตามผล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านงานขาย งานจัดซื้อ และการนัดหมาย ต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อลูกค้า

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Audit and Internal Control

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ibiz Mobile

ใช้งานโปรแกรมบัญชีผ่านมือถือ เปิดใบเสนอราคาออนไลน์ ตรวจเช็ค สต๊อกสินค้า บันทึกกิจกรรมประจำวัน อนุมัติเอกสารและดูรายงานได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Fixed Asset- ระบบจัดการทรัพย์สิน

บริการจัดการทรัพย์สินภายในบริษัท จัดระเบียบทรัพย์สินที่มีอย่างเป็นระบบ และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับทุกสินทรัพย์

ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ

ระบบบัญชีที่ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ

  • บันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดเข้าสู่งานขายไปจนถึงการชำระเงิน

  • ครอบคลุมไปถึงการจัดซื้อติดต่อผู้ขายการจ่ายเงิน

  • พร้อมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ขาย

  • ลงบัญชีง่าย ๆ และออกแบบงบการเงินได้ตามใจคุณ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์