iSale - ระบบบริหารงานขาย

จัดการกระบวนการขายให้เป็นมาตรฐาน สำหรับทีมขายมืออาชีพ

แอพพลิเคชั่นสำหรับงานขาย

iSale - ระบบบริหารงานขาย

เสนอราคา

บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า ส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม

สั่งขาย

ยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้า ดึงข้อมูลใบเสนอราคามาทำใบสั่งขายอย่างรวดเร็ว และสามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายไปเปิดใบกำกับภาษีต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับเงินมัดจำ

บันทึกการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารขายสดและรับชำระหนี้ได้ สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขายเชื่อ

บันทึกการขายสินค้าที่ยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า ต้องมีการตั้งหนี้การค้าและจะทำการรับชำระหนี้ภายหลัง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขายสด

บันทึกรายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ชำระเงินทันที ทั้งในรูปแบบ เงินสด เช็คเงินโอน เป็นต้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับคืน ลดหนี้

บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือลดหนี้  เพื่อนำไปใช้ในการหักยอดเงินเมื่อรับชำระเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติม


ทดลองใช้งาน ibiz ฟรี 60 วัน

สามารถดาวน์โหลดพร้อมทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี Prosoft ibiz ทุกระบบฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สร้างกระบวนการขายให้เป็นมาตรฐาน

พัฒนากระบวนการขายขององค์กร ให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน กำหนดกระบวนการขายที่ชัดเจน เช่น การออกใบเสนอราคา สั่งขายสินค้า ออกเอกสารขายสด ขายเชื่อ การลดหนี้ลูกหนี้ สามารถนำข้อมูลการขายไปอ้างอิงที่ระบบบัญชีและคลังสินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์