Asset Management ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

ยกระดับการดูแลทรัพย์สินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงข้อมูลทรัพย์สินและช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสินทรัพย์อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติสำหรับบริหารจัดการทรัพย์สิน

Fixed Asset - ระบบจัดการทรัพย์สิน

Fixed Asset - ระบบจัดการทรัพย์สิน

จัดการข้อมูลทรัพย์สิน

 • บันทึกข้อมูลทรัพย์สินได้หลายรูปแบบทั้งรายตัวและแบบชุดได้

 • สามารถกำหนดเลขที่รหัสทรัพย์สินอัตโนมัติตามกลุ่มของทรัพย์สินได้

 • สามารถกำหนดข้อมูลทรัพย์สินแยกตามสาขาได้

 • สามารถกำหนดข้อมูลประกันภัย ,ข้อมูลSerial ของแต่ละทรัพย์สินได้

 • สามารถแนบไฟล์รูปภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินได้

 • สามารถ Import/Export ข้อมูลทรัพย์สินได้

ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินถาวร

นำสินทรัพย์ที่ได้จากการซื้อขายหรือผลิตมาทำการขึ้นทะเบียน

 • สามารถขึ้นทะเบียนทรัพย์สินจากหน้าบันทึกทรัพย์สินได้

 • สามารถบันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทีละรายการ และทีละหลายรายการได้

 • สามารถปรับเพิ่มจำนวนและมูลค่าทรัพย์สินหลังขึ้นทะเบียนได้

โอนทรัพย์สิน

โอนมูลค่าและปริมาณของทรัพย์สินไปยังหน่วยงานอื่น

 • สามารถบันทึกโอนทรัพย์สินทีละรายการ และทีละหลายรายการได้

 • สามารถโอนย้ายทรัพย์สินระหว่างแผนก ,ระหว่างสาขา และที่ตั้งได้

 • สามารถโอนย้ายทรัพย์สินบางส่วนและทั้งหมดได้

 • สามารถดูประวัติการคำนวณค่าเสื่อมราคา และการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาหลังการโอนย้ายทรัพย์สินได้

ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน

 • ตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่นำไปบริจาค , รื้อถอน , สูญหาย

 • สามารถตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่นำไปขายให้บุคคล หรือบุคคลภายนอกได้

 • สามารถบันทึกตัดจำหน่ายทรัพย์สินทีละรายการ และทีละหลายรายการได้

 • สามารถตัดจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนและทั้งหมดได้

 • คำนวณกำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้

ตรวจนับทรัพย์สิน

ตรวจสอบทรัพย์สินภายในองค์กรให้ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไว้

 • สามารถบันทึกตรวจนับทรัพย์สินและผลตรวจนับได้

 • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มรายละเอียดทรัพย์สินแยกตามแผนกเพื่อนำไปใช้ในการตรวจนับได้

คำนวณค่าเสื่อมราคา

คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เพื่อนำไปลงบัญชีค่าเสื่อม

 • สามารถคำนวณค่าเสื่อมได้ทั้งแบบรายวันและรายเดือน

 • สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชีได้

 • สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาแยกตามสาขาที่ตั้งทรัพย์สินได้

 • สามารถแสดงรายการบัญชีค่าเสื่อมราคาหลังคำนวณค่าเสื่อมได้

 • สามารถตรวจสอบก่อนส่งผ่านรายการค่าเสื่อมราคาไปยังบัญชีแยกประเภทได้

 • สามารถดูประวัติการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้

 • สามารถกลับรายการบัญชีค่าเสื่อมราคาได้

 • สามารถปิดงวดบัญชีทรัพย์สินชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินก่อนปิดบัญชีปลายงวดได้

 • สามารถนำออกข้อมูลค่าเสื่อมราคาไปยังระบบอื่นได้

System Management

ตั้งค่าการใช้งานระบบ Fixed Asset

 • สามารถกำหนดการมองเห็น และสิทธิการจัดการข้อมูลของแต่ละผู้ใช้ได้

 • กำหนดรหัสผู้ใช้งาน ,รหัสผ่านและวันที่เริ่มต้น สิ้นสุดของรหัสผ่านตามพนักงาน

 • เก็บประวัติการเข้า-ออกระบบ และประวัติการเพิ่ม,ลบ,แก้ไขข้อมูล และพิมพ์แบบฟอร์ม,รายงานของผู้ใช้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์