กฎหมาย

กฎหมาย

6 รายการ
ภาษีคือ ภาระหน้าที่ประชาชนที่ต้องนำส่งภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศ ภาษีประกอบด้วยภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม ซึ่งกฎหมายมีบทลงโทษผู้ที่ไม่ยอมเสียภาษี
30205 ผู้เข้าชม
วันนี้ทางทีมงาน Prosoft ibiz จะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง ใบกำกับภาษี (Invoice) ที่มีข้อบังคับหรือเงื่อนไข ของกรมสรรพากร เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นในเรื่องของ ใบกำกับภาษี สูญหาย หาย ถูกทำลาย ส่วนของสาระสำคัญต่างๆผิดพลาด หรือไม่ต้องการใช้งานอีก ซึ่งโปรแกรมจะมีกระบวนการให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของสรรพากรค่ะ
30482 ผู้เข้าชม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่สรรพากรกำหนดให้นิติบุคคลทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ใครก็ตามจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร นั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเราจ่ายค่าบริการก็ไม่จำเป็นจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
2449 ผู้เข้าชม
ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำมาขอคืนภาษีซื้อ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดลักษณะของภาษีซื้อต้องห้ามไว้ในมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร
107 ผู้เข้าชม
รายงานที่กำหนดให้ผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการบันทึกจำนวนภาษีขายของกิจการที่ได้เรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือนภาษี
1513 ผู้เข้าชม
กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อของกิจการ ที่ถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บในการซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใด ก็ให้เป็นภาษีซื้อในเดือนนั้น  โดยสามารถลงรายงานภาษีซื้อได้เฉพาะรายการซื้อที่มีหลักฐานใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
1795 ผู้เข้าชม
4448 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์