Blog

22 รายการ
รายงานที่กำหนดให้ผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการบันทึกจำนวนภาษีขายของกิจการที่ได้เรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือนภาษี
297 ผู้เข้าชม
การสร้างผังบัญชี คือ การกำหนดผังข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีต่างๆของกิจการโดยจะจำแนกหมวดหมู่บัญชีออกเป็นประเภทโดยทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน/ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เช่นสมุดรายวันที่บริษัทใช้งาน การกำหนดรูปแบบการ Post รายการบัญชีจากระบบอื่นไปยังระบบแยกประเภท
5358 ผู้เข้าชม
กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อของกิจการ ที่ถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บในการซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใด ก็ให้เป็นภาษีซื้อในเดือนนั้น  โดยสามารถลงรายงานภาษีซื้อได้เฉพาะรายการซื้อที่มีหลักฐานใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
287 ผู้เข้าชม
5141 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์