Blog

25 รายการ
กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อของกิจการ ที่ถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บในการซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใด ก็ให้เป็นภาษีซื้อในเดือนนั้น  โดยสามารถลงรายงานภาษีซื้อได้เฉพาะรายการซื้อที่มีหลักฐานใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
334 ผู้เข้าชม
8 เหตุผลที่โปรแกรมบัญชีออนไลน์เข้ามาแทนที่....
500 ผู้เข้าชม
การปรับปรุงบัญชี รายได้ค้างรับ (Accrued revenue)  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(Accrued Expenses)ก็เพื่อให้งบการเงินถูกต้องมากขึ้น
29428 ผู้เข้าชม
ผู้ที่สนใจสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ โดยผู้สนใจจะให้รายละเอียดการติดต่อเบืองต้นกับพนักงานขาย เช่น ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
349 ผู้เข้าชม
ในปัจจุบัน Microsoft Excel ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกบัญชี ระบบงานขาย และระบบงานจัดซื้อสินค้าอย่างแพร่หลาย ซึ่งการใช้งานทำได้โดยเขียนสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ระหว่างช่องของตารางสำหรับสร้างเป็นฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งมีสูตรคำนวณที่สลับซับซ้อนกับตารางหลายร้อยตารางที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้เรียบร้อย
836 ผู้เข้าชม
ปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาทั้งระบบการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงการทำธุรกิจ ที่หลายๆองค์กรธุรกิจได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงาน ผ่านระบบที่เรียกว่า “ระบบออนไลน์”
484 ผู้เข้าชม
6535 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์