การเงินการบัญชี

การเงินการบัญชี

4 รายการ
เอกสารลดหนี้ คือ เอกสารที่ต้องออกให้แก่ลูกค้า กรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่ตรงตามที่สั่ง การคิดราคาสินค้าหรือบริการผิดพลาด เป็นต้น เพื่อไปใช้ในการหักจากยอดหนี้รวม หรือคืนเงินให้ลูกค้าทันที
6203 ผู้เข้าชม
เมื่อลูกหนี้การค้ามีการชำระเงินค่าสินค้าบางส่วนเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการออกเอกสารเพื่อเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินมัดจำ และยังสามารถนำไปตัดยอดเต็มของราคาสินค้าที่ต้องชำระ
28904 ผู้เข้าชม
การปรับปรุงบัญชี รายได้ค้างรับ (Accrued revenue)  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(Accrued Expenses)ก็เพื่อให้งบการเงินถูกต้องมากขึ้น
61491 ผู้เข้าชม
การสร้างผังบัญชี คือ การกำหนดผังข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีต่างๆของกิจการโดยจะจำแนกหมวดหมู่บัญชีออกเป็นประเภทโดยทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน/ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เช่นสมุดรายวันที่บริษัทใช้งาน การกำหนดรูปแบบการ Post รายการบัญชีจากระบบอื่นไปยังระบบแยกประเภท
11076 ผู้เข้าชม
1834 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์