การเงินการบัญชี

การเงินการบัญชี

9 รายการ
วงเงินสดจำนวนหนึ่งที่กิจการได้มีการเบิกเงินสดออกมาถือไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนเงินเล็กน้อย และหรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ไม่คุ้มกับการเขียนเช็คสั่งจ่าย หรือผู้ขายขอรับชำระเป็นเงินสด เช่น ค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น โดยจะกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินสดย่อยโดยตรง เรียกว่า “ผู้รักษาเงินสดย่อย (Petty Cashier)” ทำหน้าที่ควบคุมดูแลเงินสดย่อย จ่ายเงินสดย่อยให้กับผู้ขอเบิก เก็บเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย รวมถึงการขอเบิกชดเชยวงเงินสดย่อยตามจำนวนที่มีการขอเบิกไปใช้เพื่อทำให้เงินสดย่อยมีจำนวนเท่ากับวงเงินที่กำหนดไว้
280 ผู้เข้าชม
บัญชีเงินฝากแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินฝากกระแสรายวัน รวมถึงบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ อีก 3 ประเภท คือ บัญชีเงินฝากประจำรายเดือนแบบปลอดภาษี บัญชีเงินฝากแบบขั้นบันได และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่โดยปกติจะมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
2199 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการด้านบัญชีประเภทต่าง ๆ เป็นรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยรอบระยะเวลานั้นจะเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่การกำหนดของบริษัท
3842 ผู้เข้าชม
การทำบัญชีออนไลน์มีบทบาทสำคัญของธุรกิจ ควรมองหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจและควรพิจารณาองค์ประกอบหลายๆด้าน
384 ผู้เข้าชม
ข้อควรรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่อยากเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากที่เป็นชื่อตัวเองเปลี่ยนมาเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบบริษัท
6804 ผู้เข้าชม
การสร้างผังบัญชี คือ การกำหนดผังข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีต่างๆของกิจการโดยจะจำแนกหมวดหมู่บัญชีออกเป็นประเภทโดยทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน/ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เช่นสมุดรายวันที่บริษัทใช้งาน การกำหนดรูปแบบการ Post รายการบัญชีจากระบบอื่นไปยังระบบแยกประเภท
23003 ผู้เข้าชม
6933 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์