การเงินการบัญชี

การเงินการบัญชี

9 รายการ
เอกสารลดหนี้ คือ เอกสารที่ต้องออกให้แก่ลูกค้า กรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่ตรงตามที่สั่ง การคิดราคาสินค้าหรือบริการผิดพลาด เป็นต้น เพื่อไปใช้ในการหักจากยอดหนี้รวม หรือคืนเงินให้ลูกค้าทันที
9913 ผู้เข้าชม
ข้อควรรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่อยากเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากที่เป็นชื่อตัวเองเปลี่ยนมาเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบบริษัท
2472 ผู้เข้าชม
เมื่อลูกหนี้การค้ามีการชำระเงินค่าสินค้าบางส่วนเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการออกเอกสารเพื่อเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินมัดจำ และยังสามารถนำไปตัดยอดเต็มของราคาสินค้าที่ต้องชำระ
55450 ผู้เข้าชม
การปรับปรุงบัญชี รายได้ค้างรับ (Accrued revenue)  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(Accrued Expenses)ก็เพื่อให้งบการเงินถูกต้องมากขึ้น
99292 ผู้เข้าชม
งบแสดงฐานะทางการเงิน คือ งบการเงินที่แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และแสดงความเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และทุนของบริษัทฯ
146 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการด้านบัญชีประเภทต่าง ๆ เป็นรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยรอบระยะเวลานั้นจะเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่การกำหนดของบริษัท
729 ผู้เข้าชม
5368 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์