เตรียมจ่ายชำระ (Pre – Payment)

เตรียมจ่ายชำระ (Pre – Payment)

เตรียมจ่ายชำระ (Pre – Payment)
บันทึกรายการเอกสารและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน

 1266
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์