คู่มือระบบเช็ครับ

คู่มือระบบเช็ครับ

  • คู่มือระบบเช็ครับ

คู่มือระบบเช็ครับ

8 รายการ
การบันทึกรายการรับเช็คที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินสด, รับเงินมัดจำต่าสินค้า และการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ เพื่อนำไปฝากธนาคารในขั้นตอนต่อไป
757 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการนำเช็ครับฝากธนาคาร เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค
706 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการเช็ครับผ่าน ซึ่งจะบันทึกหลังจากที่มีการนำรายการเช็ครับฝากธนาคาร ซึ่งหลังจากที่ธนาคารตรวจสอบเช็คดังกล่าวผ่านเรียบร้อยแล้ว
1165 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการเช็ครับคืน ซึ่งจะบันทึกหลังจากที่มีการนำรายการเช็ครับฝากธนาคาร ซึ่งหลังจากที่ธนาคารตรวจสอบเช็คดังกล่าวแล้วพบข้อผิดพลาด
555 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการขายลดเช็ค ที่กิจการนำไปขายลดให้กับธนาคาร หรือบุคคลภายนอก ซึ่งจำนวนเงินที่กิจการได้รับจากการขายลดเช็คนั้น อาจมีการหักส่วนลดเช็ค หรือค่าธรรมเนียมด้วย ดังนั้นกิจการอาจได้รับจำนวนเงินไม่เท่ากับจำนวนเงินบนเช็ค
2650 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการเปลี่ยนเช็ครับ สำหรับรายการเช็คที่มีสถานะเป็นเช็ครับคืน (Bounced Cheque) หรือยกเลิกเช็ครับ (Cheque Void) ซึ่งจะนำมาเปลี่ยนกับเช็ครับ (Cheque Received)
508 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการยกเลิกเช็ครับ ภายหลังจากที่กิจการได้มีการบันทึกเช็ครับมาแล้ว และยังไม่ได้อ้างอิงรายการเช็ครับนั้นไปบันทึกรายการเช็ครับฝาก หรือเช็ครับไม่ถูกต้อง
588 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการชำรับเงินจากลูกหนี้ ในรูปแบบบัตรเครดิต หลังจากเงินเข้าบัญชีธนาคารของกิจการเรียบร้อยแล้ว
1289 ผู้เข้าชม
2339 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์