Stock กับ Sale Stock ต่างกันอย่างไร

Stock กับ Sale Stock ต่างกันอย่างไร

Sale stock  
          หมายถึง จำนวนสินค้าที่แสดงไว้สำหรับการขาย หรือจอง สินค้า โดยสินค้าสามารถติดลบได้ (ในกรณีที่ได้ทำการตั้งค่า Option ให้สินค้าสามารถติดลบได้) ไม่จำเป็นที่จะต้องมียอดเท่ากับ Stock qty  เช่น เมื่อเรามีการบันทึกเอกสารใบเสนอราคาแล้วดึงเอกสารไปทำใบสั่งขาย ระบบจะทำการตัด Sale Stcok ทันทีแม้ยังไม่ถึงขั้นตอนการชำระเงิน

Stock qty
          หมายถึง จำนวนสินค้าที่คงเหลือในคงคลัง ยอดตามบัญชี

 โดยจะมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

  1. ตัวอย่าง ในกรณีที่ Stock กับ Sale Stock เท่ากัน > ทำใบเสนอราคา โดยให้สังเกตรายการ เค้กวนิลา ที่มียอด Stock กับ Sale Stock ตรงกัน คือจำนวน 34 รายการ


1.1โดยจะทำการเปิดใบเสนอราคา ขายเค้กวนิลา จำนวน 4 ชิ้น ดังรูป แล้วทำการบันทึกเอกสาร2. หลังจากนั้น ดึงเอกสารไปทำใบสั่งขายให้เรียบร้อย3. ทำการเปิดใบเสนอราคาอีกครั้ง แล้วสังเกตที่จำนวน Stock และ Sale Stock อีกครั้งจะพบว่ายอด Sale Stock ถูกหักตามจำนวนที่เปิดเอกสารไป
4. และในกรณีที่เรา ดึงเอกสารใบสั่งขาย ไปทำการจ่ายชำระ ไม่ว่าจะเป็น ขายเชื่อ หรือ ขายสด ระบบ ก็จะตัด Stock ทันที
5. เมื่อมีการทำเอกสารใบเสนอราคาอีกครั้งก็จะพบกว่า Stock กับ Sale Stock ก็จะมียอดคงเหลือเท่ากัน


     

 338
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์