รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

34 รายการ
เพิ่ม Filter ใช้เลือกช่วงผู้รับผิดชอบได้ และเพื่มการ Save Draf ของสินค้าและบริการ
108 ผู้เข้าชม
เพิ่มการเลือกปีในเมนูยอดยกมาได้ เนื่องจากลูกค้าใช้งานบน Cloud ไม่สามารถตั้งค่าวันที่ปฏิทินได้, เพิ่ม Option New Edit Delete
113 ผู้เข้าชม
เพิ่มรายงาน GL Vocher รายงานรหัสบัญชี รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามชื่อและนามสกุล และอื่นๆ
95 ผู้เข้าชม
เพิ่มรูปแบบแจกแจง และสรุปในรายงานสินค้าค้างรับ - Tax Report เพิ่มรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายแยกตามชื่อ และนามสกุล
115 ผู้เข้าชม
1487 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์