รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

33 รายการ
เพิ่มการเลือกปีในเมนูยอดยกมาได้ เนื่องจากลูกค้าใช้งานบน Cloud ไม่สามารถตั้งค่าวันที่ปฏิทินได้, เพิ่ม Option New Edit Delete
96 ผู้เข้าชม
เพิ่มรายงาน GL Vocher รายงานรหัสบัญชี รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามชื่อและนามสกุล และอื่นๆ
74 ผู้เข้าชม
เพิ่มรูปแบบแจกแจง และสรุปในรายงานสินค้าค้างรับ - Tax Report เพิ่มรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายแยกตามชื่อ และนามสกุล
91 ผู้เข้าชม
1088 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์