• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • Blog

  • กฎหมาย

  • ความรู้เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการเรียกดูเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft

ความรู้เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการเรียกดูเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • Blog

  • กฎหมาย

  • ความรู้เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการเรียกดูเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft

ความรู้เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการเรียกดูเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft

          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่สรรพากรกำหนดให้นิติบุคคลทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ใครก็ตามจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร นั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเราจ่ายค่าบริการก็ไม่จำเป็นจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

          อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่สำคัญมีดังนี้
                    -  ค่าบริการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
                    -  ค่าขนส่ง หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
                    -  ค่าโฆษณา หักภาษี ณ ที่จ่าย 2%
                    -  ค่าเช่า หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

          แบบที่ใช้ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
                    -  กรณีจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานประจำ ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 1
                    -  กรณีจ่ายค่าบริการให้กับบุคคลธรรมดา ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 3
                    -  กรณีจ่ายค่าบริการให้กับนิติบุคคล ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 53
                    -  กรณีจ่ายค่าบริการให้กับบริษัทต่างประเทศ หรือคนต่างประเทศ ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 54


โปรแกรมบัญชีออนไลน์
 Prosoft ibiz มี Feature ที่รองรับการดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบรายการภาษีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการรวบรวบข้อมูล โดยมีวิธีการเรียกดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากที่ผู้ใช้บันทึกรายการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว และต้องการเรียกดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถเรียกดูได้ที่ “Report” > “Tax Report” ดังรูป


ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงเมนู Tax Report ทั้งหมด จากนั้นให้ผู้ใช้ทำการเลือกเมนู “รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ดังรูป


ขั้นตอนที่ 3 ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามที่ต้องการ โดยมี Picker ให้เลือกการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
          -  เอกสาร มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ ภ.ง.ด. 53 (นิติบุคคล), ภ.ง.ด 3 (บุคคลธรรมดา), ภ.ง.ด 1 และ ภ.ง.ด 2
          -  รูปแบบเอกสาร มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ ใบปะหน้า และใบแนบ

          -  การยื่นเอกสาร มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ ยื่นปกติ และยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
          -  นำส่งภาษีตามมาตรา 50(2) คือ การออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยทันทีทุกครั้งที่มีการหัก ณ ที่จ่าย
          -  เงินเพิ่ม คือ การระบุจำนวนเงินเพิ่มเติม
          -  ปีที่จ่าย, เดือน คือ การระบุปีที่จ่ายชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
          -  จากวันที่ คือ การเรียกดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามการบันทึกวันที่เอกสาร
          -  
เลขที่เอกสาร คือ การเรียกดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามการบันทึกเลขที่เอกสาร
          -  
ข้อมูลจาก คือ การเรียกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเมนูที่มีการบันทึก โดยมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ ทั้งหมด, จ่ายเงินมัดจำ, ซื้อสด, จ่ายชำระหนี้
          -  
ใช้ลำดับที่ตามข้อมูลจริง คือ การแสดงลำดับเอกสารตามเลขที่เอกสารจริง

 2348
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์