คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

รายงานและภาษีอากร

รายงานและภาษีอากร

12 รายการ
กรณีที่ ต้องการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ มีความประสงค์เป็นตัวแทน หรือเป็นผู้กระทำการแทนของผู้จ่ายเงินเพื่อออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงินสามารถบันทึกข้อมูลได้ตามขั้นตอนดังนี้
13108 ผู้เข้าชม
ใบแนบ ภ.พ.30 คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
6717 ผู้เข้าชม
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ เอกสารที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้ซื้อที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ออกให้ผู้รับเงินหรือผู้ขายโดยจะทำการหักเงินบางส่วนตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนดไว้
3669 ผู้เข้าชม
กรมสรรพากรได้ออกมาตรการดูแล และเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรง และทางอ้อม ระยะที่ 1 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้กรมสรรพากรได้กำหนดมาตรการภาษีทั้งหมด 4 มาตรการ หนึ่งในนั้นก็มีมาตรการลดอัตราภาษี ณ ที่จ่าย คือ มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอัตรา 3% เหลืออัตรา 1.5% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 2563 โดยจ่ายชำระด้วยวิธีการใดก็ได้ และลดเหลือ 2% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 1 ธ.ค. 2564 เฉพาะที่จ่ายผ่านระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
1814 ผู้เข้าชม
วิธีการดูรายงานบัญชี เลือกตามสมุดรายวันนั้นทำอย่างไร
1798 ผู้เข้าชม
แนะนำขั้นตอนการกำหนดช่วงวงเงินเครดิตลูกหนี้-เจ้าหนี้ เพื่อใช้ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์ต่างๆตามวงเงินเครดิต
1255 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ของกิจการ สามารถตรวจสอบได้ที่รายงาน Statement
1210 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบว่า รหัสบัญชีในระบบ ถูกอ้างอิงหรือนำไปใช้ที่ระบบใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
773 ผู้เข้าชม
การออกเอกสารภพ.30 และเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะต้องแสดงรายละเอียดที่ครบถ้วน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรายละเอียดที่อยู่ของกิจการ ดังนั้นหากผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว จะต้องมีการตั้งค่าดังนี้
759 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการตรวจสอบว่า มีเอกสารใบกำกับภาษี หรือInvoice เอกสารใดมีการบันทึกขาย ที่มียอดสินค้าต่ำกว่าต้นทุนมีขั้นตอนการตรวจสอบได้ดังนี้
700 ผู้เข้าชม
แบบ ภ.พ.30 เป็นแบบแสดงรายการสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีโดยคำนวณจากภาษีขาย หักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือน ซึ่งแน่นอนว่าจะมีข้อสำหรับการคำนวณภาษี ทั้งหมด 16 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
271 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์