คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

ภาษีขาย – ภาษีซื้อ คืออะไร ? และจะตั้งค่าภาษีขาย – ภาษีซื้อในโปรแกรม Prosoft ibiz ได้อย่างไร ?

ภาษีขาย – ภาษีซื้อ คืออะไร ? และจะตั้งค่าภาษีขาย – ภาษีซื้อในโปรแกรม Prosoft ibiz ได้อย่างไร ?

Q:
A:

ภาษีขาย (Output Tax)

หมายถึง  ในกรณีที่เป็นการขายสินค้า ทั้งนี้ให้รวมถึงการนำสินค้าไปใช้ไม่ว่าประการใดๆ เว้นแต่นำไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง หรือมีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ และมีสินค้าคงเหลือหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ณ วันเลิกประกอบกิจการ หรือวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งถอน หรือวันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสียภาษีจากการให้บริการหรือใช้บริการของกิจการ ไม่รวมถึงเพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง และการนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์

ภาษีซื้อ (Input Tax)

หมายถึง  และให้หมายความรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้เสียเมื่อนำเข้าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้เสียเมื่อรับโอนสินค้านำเข้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นำส่งกรมสรรพากรจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการ และจากการชำระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว รวมถึงจากการชำระราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร และจากการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิบริการในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

ขั้นตอนการตั้งค่าภาษีขาย – ภาษีซื้อในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

1. ให้ไปที่ “Setting> Accounting> ภาษี

2. ซึ่งระบบจะทำการสร้างข้อมูลภาษีขาย – ภาษีซื้อเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้ว หากในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างภาษีขาย – ภาษีซื้อเพิ่ม สามารถกดปุ่ม “New” ได้มุมขวาบนของหน้าจอได้ทันที

3. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • กลุ่มภาษี คือ การเลือกรูปแบบของกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่นำไปคำนวณภาษีในแต่ละระบบ ซึ่งมีทั้งหมด 4 กลุ่ม ดังนี้
  • ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แสดงในระบบจัดซื้อทั้งหมด
  • ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แสดงในระบบขายทั้งหมด
  • ภาษีซื้อห้ามขอคืน หรือภาษีต้องห้าม (แต่นำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้) คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แสดงในระบบจัดซื้อทั้งหมด โดยไม่สามารถขอคืนภาษีได้ แต่ยังสามารถนำไปคำนวณกำไรสุทธิได้
  • ภาษีซื้อห้ามขอคืน หรือภาษีต้องห้าม (และห้ามถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสิทธิ) คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แสดงในระบบจัดซื้อทั้งหมด โดยไม่สามารถขอคืนภาษีได้ และไม่สามารถนำไปคำนวณกำไรสุทธิได้
 • ประเภทภาษี คือ การกำหนดประเภทการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มกับสินค้า ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
  • แยกนอก คือ การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่รวมในราคาสินค้า
  • รวมใน คือ การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรวมในราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  • ยกเว้น คือ การไม่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแสดงราคาสินค้าอย่างเดียวเท่านั้น
 • อัตราภาษี คือ การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
 • VAT คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น สินค้าประเภทบริการที่ยังไม่ได้ให้บริการลูกค้า เป็นต้น
 • Target VAT คือ หลังจากที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนดไว้ เมื่อครบกำหนดชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะดึงข้อมูลในส่วนนี้มาแสดงข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทันที
 • บัญชีภาษี คือ การกำหนดรหัสผังบัญชีที่นำไปแสดงในเอกสารรายการรายวัน หรืองบทางด้านบัญชี

 0
ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์