การพิจารณานำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

การพิจารณานำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

< การพิจารณานำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

        เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินของประเทศไทยสอดคล้องกับกลุ่มประเทศใน AEC และเพื่อให้รายงานทางการเงินของกิจการในประเทศไทยมีความเป็นสากล ตลอดจนเปรียบเทียบกันได้ อันจะเป็นการส่งเสริมให้กิจการในประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดประเภทกิจการ เพื่อประกอบการพิจารณาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม (IFRS for SMEs) ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) มาถือปฏิบัติในประเทศไทย โดยแนวทางในเบื้องต้นได้พิจารณาการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการจัดประเภทของกิจการในประเทศไทยออกเป็น 3 ระดับชั้น (3-Tier Financial Reporting) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดหลักการที่เหมาะสมรวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทกิจการในประเทศไทยตามประเภทของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ได้แก่ 

 1. กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ (TFRS/TAS/TFRIC/SIC) 


 2. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือมีความพร้อมสูง (NPAEs ขนาดใหญ่หรือมีความพร้อมสูง) ซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IFRS for SMEs ที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TFRS for SMEs”) ซึ่งในประเด็นนี้ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ ประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้อย่างรอบคอบเพื่อมิให้กิจการมีภาระสูงเกินไปใน การนำข้อกำหนดของ TFRS for SMEs ไปปฏิบัติ กล่าวคือ อาจมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตของข้อกำหนดใน TFRS for SMEs ที่จัดทำขึ้นตาม IFRS for SMEs ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 

  การจัดทำงบการเงินรวม
  การรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
  การรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 
  การวัดมูลค่าของรายได้และการรับรู้รายได้ 
  การรับรู้รายการและการวัดมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิเศษ เช่น เกษตรกรรม

 3. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะขนาดเล็ก (Micro entities) ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มที่จะกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ฉบับปัจจุบันต่อไป

        คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอแจ้งมายังผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางใน อนาคตของการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตลอดจนการจัดประเภทกิจการใน ประเทศไทย โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้ภายในเดือนมิถุนายน 2556บทความโดย : www.fap.or.th

 1231
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์