ประเภทของงานบัญชีที่นักบัญชีต้องรู้

ประเภทของงานบัญชีที่นักบัญชีต้องรู้ประเภทของงานบัญชีที่นักบัญชีควรรู้ เป็นที่ทราบกันดีกว่า ในยุคนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ทำให้เกิดสาขาเฉพาะทางบัญชีที่หลากหลาย สาขาหรือประเภทบัญชีที่มีชื่อเสียง ได้แก่ การบัญชีการเงิน การจัดการบัญชี, การบัญชีต้นทุน, การตรวจสอบบัญชี, ภาษีอากร, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, การบัญชีตามหลักความไว้วางใจ และการบัญชีนิติเวช การบัญชีแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ

 

1. การบัญชีการเงิน

​การบัญชีการเงินเกี่ยวข้องกับการบันทึกและแยกประเภทธุรกรรมทางธุรกิจและการเตรียมและการนำเสนองบการเงินที่ผู้ใช้ภายในและภายนอกใช้ ในการจัดทำงบการเงิน มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ GAAP อย่างเคร่งครัด การบัญชีการเงินส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลในอดีต

 

2. การบัญชีบริหาร

การบัญชีบริหารหรือการบัญชีการจัดการนี้ มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลเพื่อใช้งานโดยผู้ใช้ภายใน ซึ่งคือผู้บริหารนั่นเอง การบัญชีบริหารนี้เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริหารมากกว่าการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบัญชีบริหารเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ การพยากรณ์ การวิเคราะห์ต้นทุน และการประเมินการตัดสินใจทางธุรกิจ

 

3. การบัญชีต้นทุน

ในบางครั้งการบัญชีต้นทุน ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุนหมายถึงการบันทึกการนำเสนอและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การบัญชีต้นทุนมีประโยชน์อย่างมากในธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตเนื่องจากมีกระบวนการคิดต้นทุนที่ซับซ้อนที่สุด นักบัญชีต้นทุนจะวิเคราะห์ต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐานเพื่อช่วยให้ผู้บริหารกำหนดแนวทางการดำเนินการในอนาคตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

 

4. การตรวจสอบ

การตรวจสอบภายนอก หมายถึงการตรวจสอบงบการเงินโดยบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ทำการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของการนำเสนองบการเงินและการปฏิบัติตาม GAAP การตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นที่การประเมินความเพียงพอของโครงสร้างการควบคุมภายในของบริษัท โดยการทดสอบการแบ่งแยกหน้าที่ นโยบายและกระบวนการขั้นตอนการอนุมัติ และการควบคุมอื่น ๆ ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้

 

5. การบัญชีภาษี

การบัญชีภาษี จะเกี่ยวกับช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามกฎที่กำหนดโดยหน่วยงานด้านภาษี รวมถึงการวางแผนภาษีและการเตรียมการคืนภาษี นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการกำหนดภาษีเงินได้และภาษีอื่น ๆ บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี เช่น วิธีการลดภาษีให้ถูกกฎหมาย การประเมินผลที่ตามมาของการตัดสินใจด้านภาษีและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี

 

6. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือ AIS เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ติดตั้ง ใช้งาน และตรวจสอบขั้นตอนการบัญชี และระบบที่ใช้ในกระบวนการบัญชี ซึ่งรวมถึงการจ้างงานในรูปแบบธุรกิจ ทิศทางบุคลากรทางการบัญชี และการจัดการซอฟต์แวร์

 

7. การบัญชีตามหลักความไว้วางใจ

เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีที่จัดการโดยบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจในการดูแล และจัดการทรัพย์สิน หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ตัวอย่างของการบัญชีตามหลักความไว้วางใจ รวมถึง trust accounting หน่วยงานรักษาทรัพย์ และการบัญชีอสังหาริมทรัพย์  

 

8. การบัญชีนิติเวช

การบัญชีนิติเวช เกี่ยวข้องกับศาล และคดีฟ้องร้อง การสืบสวน การฉ้อโกง การเรียกร้อง และการระงับข้อพิพาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การบัญชีนิติเวชคือหนึ่งในแนวโน้มที่นิยมในการบัญชีในยุคนี้    

 

หลังจากที่ได้อ่านการบัญชีทั้ง 8 ประเภทแล้ว จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราควรทำคือการมุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญ หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณอาจต้องการพิจารณาการรับรองด้านการบัญชีในสาขาที่คุณเลือก มันจะทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่น เนื่องจากจำนวนนักบัญชีที่เพิ่มขึ้น และความต้องการของตลาดสำหรับนักบัญชีมืออาชีพที่มีการแข่งขันสูง คุณต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับในวงการนี้ที่มา: thaicpdathome
 41771
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์