Cheque Payment - เช็คจ่าย

บันทึกเช็คจ่ายชำระ

ติดตามสถานะได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนำเช็คฝากธนาคาร เช็คเด้ง

แอพพลิเคชั่นสำหรับระบบเช็คจ่าย

Cheque Payment เช็คจ่าย | Cheque & Bank

เช็คจ่าย

เช็คจ่าย

บันทึกการจ่ายเช็คของบริษัทให้เจ้าหนี้ ทั้งเช็คยกมา การซื้อสด เช็คที่จ่ายชำระหนี้ ช่วยให้สามารถติดตามการจ่ายเช็คทั้งหมดของบริษัท

เช็คจ่ายผ่าน

เช็คจ่ายผ่าน

บันทึกข้อมูลเช็คจ่ายที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค และผู้ถือเช็คได้นำเช็คไปขึ้นเงินและรับเงินแล้ว

เช็คจ่ายคืน

เช็คจ่ายคืน

บันทึกเช็คจ่ายคืนในกรณีที่บริษัทไม่มียอดเงินในบัญชี หรือ (เช็คเด้ง) และ เจ้าหนี้ส่งเช็คที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้กลับคืน

ยกเลิกเช็คจ่าย

ยกเลิกเช็คจ่าย

บันทึกการยกเลิกเช็คจ่าย ในกรณีที่จ่ายเช็คผิดพลาด เช่น การไม่ได้ประทับตราบริษัท หรือ เซ็นต์ชื่อไม่ครบ ทำให้ผู้รับเช็คไม่สามารถนำไปฝากธนาคารได้

ยกเลิกเลขที่เช็คจ่าย

ยกเลิกเลขที่เช็คจ่าย

ยกเลิกใช้เลขที่เช็คดังกล่าว ในกรณีที่เลขที่เช็คนั้นไม่ถุกต้อง หรือสั่งจ่ายไปในเอกสารอื่นเรียบร้อยแล้ว

Reuse เลขที่เช็ค

Reuse เลขที่เช็ค

การบันทึกเลขที่เช็คโดยการนำเลขที่เช็คเดิมที่เคยเปิดเอกสารสั่งซื้อไปแล้วนำกลับมาใช้ใหม

เปลี่ยนเช็คจ่าย

เปลี่ยนเช็คจ่าย

เปลี่ยนสถานะเช็คจ่ายที่มีสถานะเป็นเช็คจ่ายคืน และเช็คจ่ายยกเลิก ซึ่งไม่สามารถขึ้นเงินได้โดยสามารถ เปลี่ยนกับเช็คจ่ายฉบับใหม่ให้เจ้าหนี้

กระบวนการเช็คจ่ายเป็นระบบ

บันทึกข้อมูลเช็คจ่ายของบริษัท ทั้งเช็คยกมา
จ่ายเงินมัดจำ ซื้อสด จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้
และผู้ใช้ยังสามารถดูสถานะปัจจุบันของเช็คจ่าย
ทั้งหมดของกิจการได้แบบ Real Time

Cheque Payment เช็คจ่าย | Cheque & Bank

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์