Sale - ระบบบริหารงานขาย

จัดการกระบวนการขายให้เป็นมาตรฐาน สำหรับทีมขายมืออาชีพ

เช็ครับ

บันทึกรายละเอียดการรับเช็คของบริษัทจากลูกหนี้ ทั้งเช็คยกมา รับเงินมัดจำ ขายสด โดยสามารถบันทึกที่ระบบเช็คแล้วอ้างอิง ไปใช้ที่ระบบอื่นได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ฝากเช็ครับ

บันทึกข้อมูลการนำเช็ครับฝากธนาคาร เพื่อนำไปขึ้นเงิน โดยสามารถเลือกเช็ครับได้หลายรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เช็ครับผ่าน

บันทึกรายการเช็ครับที่มีการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำเงินจากเช็ครับเข้าบัญชีธนาคารบริษัท

เรียนรู้เพิ่มเติม

เช็ครับคืน

บันทึกรายการเช็คกรณีที่ธนาคารแจ้งมาว่า ไม่สามารถขึ้นเงินได้เนื่องจากบัญชีของผู้จ่ายเช็คไม่มีเงิน (เช็คเด้ง)

เรียนรู้เพิ่มเติม

ยกเลิกเช็ครับ

บันทึกรายการยกเลิกเช็ครับ กรณีที่ไม่ได้ประทับตราบริษัท หรือ เซ็นต์ชื่อไม่ครบ เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถนำไปฝากธนาคารได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขายลดเช็ค

บันทึกรายการเช็ครับที่บริษัทนำไปขายแบบไม่เต็บจำนวนเงิน ให้กับ ธนาคาร สถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใช้ในกิจการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เปลี่ยนเช็ครับ

บันทึกการเปลี่ยนเช็ครับที่มีสถานะเป็นเช็คคืน และเช็คยกเลิก ซึ่งไม่สามารถขึ้นเงินได้ โดยเปลี่ยนกับเช็ครับฉบับใหม่ที่ลูกหนี้ออกให้

เรียนรู้เพิ่มเติม

กระทบยอดบัญชี

บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ในรูปของบัตรเครดิต เพื่อให้ทราบยอดเงินจริงที่เข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

เร็วๆนี้

แอพพลิเคชั่นสำหรับงานขาย

Cheque Receive เช็ครับ | Cheque & Bank

เสนอราคา

บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า ส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม

สั่งขาย

ยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้า ดึงข้อมูลใบเสนอราคามาทำใบสั่งขายอย่างรวดเร็ว และสามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายไปเปิดใบกำกับภาษีต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับเงินมัดจำ

บันทึกการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารขายสดและรับชำระหนี้ได้ สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขายเชื่อ

บันทึกการขายสินค้าที่ยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า ต้องมีการตั้งหนี้การค้าและจะทำการรับชำระหนี้ภายหลัง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขายสด

บันทึกรายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ชำระเงินทันที ทั้งในรูปแบบ เงินสด เช็คเงินโอน เป็นต้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับคืน ลดหนี้

บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือลดหนี้  เพื่อนำไปใช้ในการหักยอดเงินเมื่อรับชำระเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มหนี้ลูกหนี้

บันทึกรายการเพิ่มราคาสินค้า/บริการ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าและปริมาณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์