นโยบายและข้อตกลง

นโยบายและข้อตกลง

นโยบายและข้อตกลง

prosoftibiz

การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ก่อนใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับนโยบายการให้บริการนี้ นโยบายการให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
 • หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนและกดปุ่ม "สมัครสมาชิก"
 • หลังจากผู้ใช้บริการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า เพื่อเปิดใช้งานบัญชีการใช้งาน
 • หลังจากผู้ให้บริการ ได้รับข้อมูลการสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและได้รับข้อมูลการยืนยันตัวตนการใช้งานแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการ ระบบบริหารงานขายออนไลน์ myCRM (“myCRM”) ได้ทันที
 • ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะเริ่มนับตั้งแต่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนดังข้อที่ 1.4. หากผู้ใช้บริการไม่ยืนยันตัวตน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า จะทำการตรวจสอบและยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก สามารถทดลองใช้งานระบบตามสิทธิการใช้งานเบื้องต้นที่ myCRM กำหนดไว้ในระยะเวลา 60 วัน หรือ ตามข้อกำหนดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก ไม่ชำระค่าบริการใช้งานเมื่อครบกำหนดการใช้งาน หรือ ผู้ให้บริการ ยกเลิกอันเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดของ myCRM
 • ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อชื่อผู้ใช้งาน (E-Mail หรือ Username), รหัสผ่าน (Password) ต้องปกปิดเป็นความลับ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของตนเอง หากผู้ให้บริการ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของคุณ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการนี้ในทางที่ผิดกฎหมาย myCRM ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชื่อผู้ใช้งานทันทีหากผู้ใช้บริการทำผิดกฎ
 • ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน myCRM ผู้ให้บริการ ทำการสงวนสิทธิ์ และปกปิดข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการจลกรรม ข้อมูล Email Username Password ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นๆ และผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงต่อผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น รวมถึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์