Sale - ระบบบริหารงานขาย

จัดการกระบวนการขายให้เป็นมาตรฐาน สำหรับทีมขายมืออาชีพ

ระบบบริหารงานขาย

Sale - ระบบบริหารงานขาย

แอพพลิเคชั่นสำหรับงานขาย

Sale - ระบบบริหารงานขาย

เสนอราคา

บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า ส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม

สั่งขาย

ยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้า ดึงข้อมูลใบเสนอราคามาทำใบสั่งขายอย่างรวดเร็ว และสามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายไปเปิดใบกำกับภาษีต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับเงินมัดจำ

บันทึกการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารขายสดและรับชำระหนี้ได้ สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขายเชื่อ

บันทึกการขายสินค้าที่ยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า ต้องมีการตั้งหนี้การค้าและจะทำการรับชำระหนี้ภายหลัง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขายสด

บันทึกรายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ชำระเงินทันที ทั้งในรูปแบบ เงินสด เช็คเงินโอน เป็นต้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับคืน ลดหนี้

บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือลดหนี้  เพื่อนำไปใช้ในการหักยอดเงินเมื่อรับชำระเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติม
เพิ่มหนี้ลูกหนี้

เพิ่มหนี้ลูกหนี้

บันทึกรายการเพิ่มราคาสินค้า/บริการ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าและปริมาณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างกระบวนการขายให้เป็นมาตรฐาน

พัฒนากระบวนการขายขององค์กร ให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน กำหนดกระบวนการขายที่ชัดเจน เช่น การออกใบเสนอราคา สั่งขายสินค้า ออกเอกสารขายสด ขายเชื่อ การลดหนี้ลูกหนี้ สามารถนำข้อมูลการขายไปอ้างอิงที่ระบบบัญชีและคลังสินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์