หน้าที่ของผู้สอบบัญชี คืออะไร ?

หน้าที่ของผู้สอบบัญชี คืออะไร ?


ผู้สอบบัญชี (Auditor)

          ผู้สอบบัญชี คือ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามคุณสมบัติของสภาวิชาชีพบัญชี โดยพื้นฐานแล้วเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี คือผู้ที่ต้องผ่านการทดสอบและมีชั่วโมงการทำงานครบตามที่กำหนด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังรู้จักในอีกชื่อ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certificated Public Accountant)

          สำหรับหน่วยงานที่ดูแลควบคุมผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

  • สภาวิชาชีพบัญชี – ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี
  • กรมสรรพากร – ควบคุมในส่วนที่เกี่ยวกับภาษี
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย – ควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องสถาบันการเงิน


หน้าที่ของผู้สอบบัญชี

          ในส่วนของหน้าที่หลักของผู้สอบบัญชี คือ การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือตรวจสอบบัญชีนั่นเอง รวมถึงทำรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี เรียกว่า ความเห็นของผู้สอบบัญชี


ความเห็นของผู้สอบบัญชี

          จะบ่งบอกถึงความถูกต้องของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีความเห็นทั้งหมด 4 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้

  • ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข (Unqualified Opinion) คือ งบการเงินที่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นตามหลักบัญชีที่ได้รับการรับรอง
  • ความเห็นแบบมีเงื่อนไข (Qualified Opinion) คือ ผู้สอบบัญชีพบความไม่ถูกต้องหรือความไม่แน่นอนบางอย่างจากงบการเงิน
  • ไม่แสดงความเห็น (Disclaimer of Opinion) คือ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบบางอย่างที่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรือตรวจสอบได้ลำบาง
  • งบการเงินไม่ถูกต้อง (Adverse Opinion) คือ การที่ผู้จัดทำบัญชีทำงบการเงินไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับการแก้ไขข้อมูลจากผู้ที่จำทำบัญชี

ขอขอบคุณที่มาของบทความ : https://greedisgoods.com/

 

          ดังนั้นทางโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz จึงได้มีการพัฒนาระบบ Audit and Internal Control ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมรายงานต่างๆ ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย
 78
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์