งบแสดงฐานะทางการเงิน คืออะไร ? มีวิธีเรียกงบบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ได้อย่างไร ?

งบแสดงฐานะทางการเงิน คืออะไร ? มีวิธีเรียกงบบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ได้อย่างไร ?


งบแสดงฐานะทางการเงิน คือ งบการเงินที่แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และแสดงความเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และทุนของบริษัทฯ โดยภายในงบแสดงฐานะการเงินจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

 • สินทรัพย์ (Assets)

สินทรัพย์แยกออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในการทำงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของสินทรัพย์ สินทรัพย์จะต้องจัดเรียงตามสภาพคล่องของสินทรัพย์

 • หนี้สิน (Liabilities)

หนี้สินจะแยกออกเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียน ในส่วนของหนี้สินก็จะคล้ายกับสินทรัพย์ที่ต้องมีการจัดเรียง โดยหนี้สินจะจัดเรียงตามระยะเวลาใช้คืน หนี้ที่ต้องใช้คืนก่อนจะแสดงอยู่ด้านบน

 • ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equities)

ส่วนของเจ้าของจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของกิจการ อย่างเช่น กรณีของบริษัท จะเรียกว่า “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ผลรวมของส่วนของเจ้าของจะต้องเท่ากับ สินทรัพย์ – หนี้สิน เสมอเรียกว่า “สมการบัญชี”

ขอขอบคุณที่มาของบทความ : https://greedisgoods.com/

 

วิธีการเรียกงบแสดงฐานะทางการเงินบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

            ให้ผู้ใช้ไปที่ Report [หมายเลข 1] > Financial Statement [หมายเลข 2] ดังรูป


 

            หลังจากที่ผู้ใช้ได้เข้ามาในส่วนของ Financial Statement Report จะพบว่างบแสดงฐานะทางการเงิน จะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อแตกต่างกันดังนี้

 • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ละเอียด) คือ การแสดงผลของงบตามผังบัญชีที่ผู้ใช้ได้มีการเพิ่มหรือปรับปรุงแก้ไขผังบัญชี [หมายเลข 3]
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน คือ การแสดงผลของงบตามผังบัญชีแบบมาตรฐานที่ระบบได้มีการ Generate ให้เท่านั้น [หมายเลข 4]

* หมายเหตุ กรณีที่ผู้ใช้ได้มีการเพิ่มหรือปรับปรุงแก้ไขผังบัญชี จะไม่สามารถเรียกรายงานผ่านงบแสดงฐานะทางการเงินตัวนี้ได้

 

            ระบบจะแสดงตัวเลือกช่วงของข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • แสดงรายงาน คือ การเลือกรูปแบบของรายงาน ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังนี้
  • งบแสดงฐานะทางการเงินประจำงวด คือ การแสดงรูปแบบงบตามช่วงวันที่เรียกข้อมูล ซึ่งผู้ใช้จะต้องระบุวันที่เอกสารเริ่มต้น – วันที่เอกสารสิ้นสุด โดยในส่วนนี้ระบบจะไม่ได้นำยอดยกมาแสดงรวมด้วย
  • งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี คือ การแสดงรูปแบบงบตามปีที่เรียกข้อมูล โดยในส่วนนี้ระบบจะไม่ได้นำยอดยกมาแสดงรวมด้วย
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด คือ การแสดงรูปแบบงบตาม ณ วันที่เรียกข้อมูล โดยในส่วนนี้ระบบจะนำข้อมูลเอกสารทั้งหมดตั้งแต่ต้นที่เริ่มบันทึก จนถึง ณ วันที่เรียกข้อมูล
  • งบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ (รายเดือน) คือ การแสดงรูปแบบงบตามเดือนที่เรียกข้อมูล เพื่อนำมาเปรียบเทียบเดือนก่อนหน้า
  • งบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ (รายปี) คือ การแสดงรูปแบบงบตามปีที่เรียกข้อมูล เพื่อนำมาเปรียบเทียบปีก่อนหน้า
 • ระดับบัญชี คือ การเลือกระดับบัญชีที่นำมาแสดง โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้สูงสุดถึงระดับที่ 5
 • รหัสบัญชีคุม คือ การเลือกช่วงรหัสบัญชีคุมที่นำมาแสดง โดยผู้ใช้สามารถเลือกช่วงรหัสบัญชีคุมหรือไม่ก็ได้ และกรณีที่ไม่เลือกช่วงรหัสบัญชีคุม ระบบจะแสดงรหัสบัญชีคุมทั้งหมด
 • รูปแบบค่าลบ คือ การเลือกรูปแบบค่าติดลบ ซึ่งมีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ แสดงเครื่องหมายลบ (–) และแสดงเครื่องหมายวงเล็บ ()
 • ข้อมูลที่แสดง คือ การเลือกรูปแบบแสดงรหัสบัญชี ซึ่งมีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ แสดงเฉพาะบัญชีที่มียอดเท่านั้น และทุกบัญชี
 • Cost Center & Internal Order คือ การเลือกช่วง Cost Center & Internal Order เพื่อให้ระบบกรองข้อมูลตาม Cost Center & Internal Order ที่เลือกเท่านั้น
 • กำไร (ขาดทุน) สุทธิ คือ การเลือกรหัสบัญชีที่สำหรับแสดงยอดตามงบกำไรขาดทุน
 414
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์