Prosoft ibiz Version - ประจำเดือน เมษายน 2564

Prosoft ibiz Version - ประจำเดือน เมษายน 2564

Prosoft ibiz Version - ประจำเดือน เมษายน 2564

เพิ่ม Option ไม่คิดคิดภาษีในรหัสรายได้/ค่าใช้จ่าย ในเมนูตั้งลูกหนี้อื่นๆ และตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกคิดหรือไม่คิดภาษีของได้เอง, ปรับตัวกรองการเรียกดูรายงานต่างๆ และอื่นๆ

 113
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์