ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับส่วนลดค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับส่วนลดค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

< ข้อตกลงและเงื่อนไขการสนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

 

ดีป้า (DEPA) เสริมแกร่งธุรกิจ SMEs ยุคดิจิทัล
สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz 10,000 บาท/ราย 

 * เลือกประเภทการติดต่อ : รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโปรแกรม 10,000 บาท

 


 

กติกากลาง

– วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท

– สนับสนุนค่าระบบ Software

– สนับสนุนค่าเช่าระบบ Software ( ต้องเช่าอย่างน้อย 6 เดือน )

– สนับสนุนค่าอุปกรณ์ Hardware ( แต่สนับสนุนแค่ 50% )

– เป็นการที่ลูกค้า( ฝั่งผู้เช่า ) เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายก่อน แล้วเบิกกับทาง Depa ทีหลัง

– ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษี 7% ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีเอง

 

ตัวแทนผู้ดูแลแต่ละภาค นอกเงื่อนไข EEC

Depa ภาคเหนือ

จำนวนทุนสนับสนุน 200 ทุน

ช่วงดำเนินการ อยู่ในระหว่างพิจารณา

เว็บไซต์ตัวแทนภาค : http://www.depa.or.th/th/home

 

ATSI (ภาคกลาง , ภาคตะวันตก , ภาคตะวันออก)

จำนวนทุนสนับสนุน 400 ทุน

ช่วงดำเนินการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 พฤศจิกายน 2562

เว็บไซต์ตัวแทนภาค : http://www.atsi.or.th/welcome/

 

NESBIA (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

จำนวนทุนสนับสนุน 200 ทุน

ช่วงดำเนินการตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2561 – 5 พฤศจิกายน 2562

เว็บไซต์ตัวแทนภาค : https://www.nesbia.or.th/

 

ส.อ.ท. ( สภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต ) ภาคใต้

จำนวนทุนสนับสนุน 200 ทุน

ช่วงดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์ตัวแทนภาค : http://www.industry.go.th/phuket/index.php

 

ใต้เงื่อนไข EEC

หอการค้าจังหวัดชลบุรี

จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

จำนวนทุนสนับสนุน 700 ทุน

ช่วงเวลาดำเนินการ 2 พฤศจิกายน 2561 – 2 พฤษภาคม 2563

เว็บไซต์ตัวแทนภาค : http://www.thaifranchisecenter.com/links/show.php?id=260

 

GS ( เฉพาะเกษตรกรรม )

จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

จำนวนทุนสนับสนุน 500 ทุน

ช่วงเวลาดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2563

เงื่อนไขฝั่งเจ้าของซอฟแวร์

– เป็น Digital Provider ที่ลงทะเบียนกับ Depa แล้ว

– ผลิตพัณฑ์และบริหารต้องตอบโจทย์ลูกค้า SME และเข้าเงื่อนไขของโครงการ

– เป็นผู้ผลิตดิจิตอล มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอง ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย

 

เงื่อนไขฝั่งเจ้าของกิจการ SME

– 1 SME ต่อ 1 คูปอง

– ต้องลงทะเบียนอยู่ใน Depa แล้ว ( Depa Member ) ลงทะเบียนที่ member.depa.or.th

– เป็น SME ในกิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม

– เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น

– บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ( กิจการเจ้าของคนเดียว ) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์

 

เอกสารฝั่ง SME ที่ใช้ยื่นกับทาง DEPA

  1. ใบสมัคร
  2. สําเนาใบเสร็จ / ใบกํากับภําษี/หลักฐานการ ซื้อ-ขาย
  3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือเอกสารแสดงการ / สำเนาทะเบียนทางการค้า
  4. สำเนา Book Bank ที่ต้องการให้โอนเงิน (บริษัท/เจ้าของกิจการ)
  5. ภาพถ่ายหลังการติดต้ังหรือการใช้บริการ

SME ที่ขอรับการสนับสนุนกรุณาลงนามรับรองสําเนา ทุกฉบับพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างร้าน (ถ้ามี) และจัดส่ง เอกสารการสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมดําเนินงานในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ

 

ข้อแนะนำ

– จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจำนวนทุนคงเหลือเอง เพราะเป็นระบบ First Come,  First Serve

– จำเป็นต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการสนับสนุนจากโครงการนี้ของปี 2561 ก่อน

 

 378
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์