Blog

Blog | Prosoft ibiz

6 รายการ
การปรับปรุงบัญชี รายได้ค้างรับ (Accrued revenue)  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(Accrued Expenses)ก็เพื่อให้งบการเงินถูกต้องมากขึ้น
ผู้ที่สนใจสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ โดยผู้สนใจจะให้รายละเอียดการติดต่อเบืองต้นกับพนักงานขาย เช่น ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
Prosoft ibiz ไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมบัญชีเท่านั้น เรายังมีเครื่องมือที่จะทำให้พนักงานขาย (Sales) สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นก็คือระบบ Customer Relationship management (CRM)
ในปัจจุบัน Microsoft Excel ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกบัญชี ระบบงานขาย และระบบงานจัดซื้อสินค้าอย่างแพร่หลาย ซึ่งการใช้งานทำได้โดยเขียนสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ระหว่างช่องของตารางสำหรับสร้างเป็นฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งมีสูตรคำนวณที่สลับซับซ้อนกับตารางหลายร้อยตารางที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้เรียบร้อย
ปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาทั้งระบบการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงการทำธุรกิจ ที่หลายๆองค์กรธุรกิจได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงาน ผ่านระบบที่เรียกว่า “ระบบออนไลน์”
ใบเสนอราคา (Quotation) คือ เอกสารที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการออกให้กับผู้สนใจ เพื่อแสดงรายละเอียดสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งภายในเอกสารใบเสนอราคาจะต้องมีการชี้แจงรายการสินค้าหรือรายการบริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเอกสารใบเสนอราคานั้นนอกจากจะแสดงรายละเอียดสินค้าแล้ว ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ เพราะเอกสารใบเสนอราคานี้เป็นเสมือนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งถึงมือผู้สนใจเป็นอันดับต้นๆ


ทดลองใช้งาน ibiz ฟรี 30 วัน

สามารถดาวน์โหลดพร้อมทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี Prosoft ibiz ทุกระบบฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์